top of page

OBJEKTİF ÇOCUK TESTLERİ

 

AGTE - ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

0-72 Ay için Bireysel ve Ebeveyn eşliğinde uygulanabilmektedir.

KULLANIM ALANI

⚫Genel Gelişim Takibi

⚫Dil-Bilişsel Gelişim Tespiti

⚫Kaba Motor Gelişim Tespiti

⚫İnce Motor Gelişim Tespiti

⚫Sosyal Beceri Gelişimi Tespiti

⚫Özbakım Becerisi Gelişimi Tespiti

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebekleri ve çocukları büyüyüp gelişme sürecinde izlediğimiz 5 temel alanda değerlendiren oldukça kapsamlı ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Uygulama yapılan bebeğe-çocuğa bakım veren ve birlikte en çok vakit geçiren yetişkin (anne, baba, bakıcı, büyükanne vb.) eşliğinde uygulanmaktadır. Yetişkinden alınan bilgiler ve eş zamanlı yürütülen uzman gözlemi ile birlikte gelişimsel alanlarda bir aksama, gecikme ya da hızlı ve önden gitme gibi durumlar varsa erkenden tespit edilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda aileye objektif ve bilimsel veriler eşliğinde bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

 

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlediğinden emin olmak; eğer varsa aksama, gecikme ya da önden/hızlı gelişme gibi durumları tespit ederek giderilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda yardım almak isterseniz sizi merkezimize bekliyoruz.

BENDER GESTALT – GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

5-11 Yaş için Bireysel  uygulanmaktadır.

KULLANIM ALANI

⚫Görsel - Motor Gelişim

⚫Görsel Dikkat

⚫Görsel Algıda Bütünlük

⚫Öğrenme Güçlüğü Riski Tarama

 

L. A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Testi zekanın görsel devinimsel algılamasındaki gelişimi ölçmek için kullanılan oldukça pratik ve güvenilir bir performans testidir. 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Sunulan görsel uyaranın algılanması, görsel-motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesi gibi alt alanları yani görsel ve motor bütünleşme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Gelişim çağındaki çocuklarda zihinsel işlev geriliği ya da kaybı, organik beyin hasarları, nörolojik bozulma, afazi ve kişilik sapmaları gibi durumları tespit etmede yardımcıdır. Ayrıca Özgül Öğrenme Güçlüğü (disleksi-disgrafi gibi) tanısına sahip çocuklarda görsel-motor algı alanında aksaklıklar yaşandığı bilinmektedir. Bu bağlamda bir ön tanı aracı ya da risk değerlendirme ölçeği olarak da kullanılmaktadır.

 

 

 

FRANKFURTER – KONSANTRASYON TESTİ

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

60-72 ay için bireysel uygulanmaktadır.

KULLANIM ALANI

⚫Dikkat Gelişimi Tespiti

⚫Planlama Becerisi Tespiti

⚫Zaman Yönetimi Becerisi Tespiti

⚫Strateji Kullanma Becerisi

⚫Gruplama Becerisi

 

Frankfurter Konsantrasyon Testi 5-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan görsel dikkat, gruplama, strateji kullanımı ve ince motor becerilerin aktif kullanımına dair fikir edinmeyi amaçlayan bir ön tanı ya da yardımcı ölçme aracıdır. Uygulanması oldukça pratik ve kısa sürelidir. Ancak uygulayıcı uzman ile çocuğun test öncesinde bir bağ kurmuş olması önerilir. 

GESELL - GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Görsel-Motor Gelişim Tespiti

İnce Motor Beceri Gelişimi

Öğrenme Güçlüğü Risk Tarama

 

Çocuklarda gelişimin en kritik dönemlerinden kabul edilen 3-6 yaşta zihinsel gelişim düzeylerini ölçmek amacıyla Arnold Gesell tarafından geliştirilmiştir. Gessel Gelişim Figürleri Testi 36 ay-72 ay aralığında bulunan bütün çocuklara uygulanabilen görsel algı ve motor koordinasyon becerilerinin ölçülmesini amaçlayan bir performans testidir. Mekansal algı ve motor becerilerin ilişkilerinin kavranmasına bağlı olarak çocukların gelişim basamakları çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesine olanak sağlar. Test sonrasında uzman uygulama yapılan çocuğun görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler ve genel zeka gelişimi hakkında tespitler yapar ve gözlemlerini de sürece ekleyerek önerilerde bulunur. Ayrıca Özgül Öğrenme Güçlüğü (disleksi-disgrafi gibi) tanısına sahip çocuklarda görsel-motor algı alanında aksaklıklar yaşandığı bilinmektedir. Bu bağlamda bir ön tanı aracı ya da risk değerlendirme ölçeği olarak da kullanılabilmektedir.        

 

 

 

 

 

Sözel Beceri

Görsel Beceri

Planlama

Kent E-G-Y Testi Kent Grace H. Tarafından geliştirilmiş olan bilgiye, dil becerilerine ve sözel zeka potansiyeline odaklanan bir performans testidir. İşitme becerilerinde, konuşma becerilerinde ve sözel ifade etme becerilerinde sorun yaşamayan 6-14 yaş çocuklara ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinlere uygulanabilir. Kısa zeka testi olarak da bilinmektedir. Bilgiye ve dile dayalı bir testtir, bireylerin sözel zekasını incelemek ve varsa patolojiyi saptamak amacıyla kullanılır.

 

Porteus Labirentleri Testi ise Hawaii Üniversitesi Psikoloji Profesörü Stanley Porteus tarafından geliştirilmiş olup genel zeka, görsel zeka, planlama ve problem çözme gibi alt alanları ölçmeyi amaçlayan sözsüz bir performans testidir. Gittikçe zorlaşan labirentlerin çözümü şeklinde uygulanır. Tanılama süreçlerinde genel zekayı ölçen bir IQ Testi gibi kullanılmasının yanında nörolojik bozuklukların fark edilmesinde ve tanılanmasında da yardımcıdır. Beyninde nörolojik problemler bulunan bireylerde ve kafa travması geçiren kişilerde tipik test davranışları tespit edilmiştir.

 

KENT E-G-Y Sözel Zeka Testi ve Porteus Labirentleri Testi incelenmek istenen bireye çoğunlukla birlikte uygulanır. Böylece bireyin hem sözel zeka potansiyeli hem de görsel zeka potansiyeli hakkında eş zamanlı bilgi edinilir. Her iki testten elde edilen zeka bölümü puanlarının ortalamasının alınmasıyla da kişinin zeka bölümü skoruna ve performansına ulaşılır.

 

 

 

 

 

66 Ay-72 Ay için bireysel olarak uygunlanır.

 

⚫1. Sınıfa Başlamak İçin Olgunluk Düzeyi Tespiti

 

 

Orijinal adı Metropolitan Readiness Test olan ölçek G.H. Hildreth, N.L. Griffits ve M. Mc Gauvran tarafından geliştirilmiş ve Prof. Dr. Ayla Oktay tarafından Türkçe’ye çevrilerek kültürümüze uyarlanmıştır. 

 

İlkokula başlama yaşı hem ülkemizde hem de dünyada sıkça üzerinde tartışmalar yürütülen ve eylem planları hazırlanan oldukça hassas bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı takvim yaşı olarak 69 ay ve üzeri çocukların 1. sınıfa kaydını yapmaktadır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklar için ise velisinin izni ve onayı doğrultusunda 1. sınıfa başlayabilmek mümkün olmaktadır. Ancak prematüre doğum, erken çocuklukta gelişimde gözlenen bazı aksaklıklar ya da bazı sosyal-duygusal gelişim özellikleri ebeveynlerin bu kararı alma sürecinde bazı çelişkiler yaşamasına neden olabilmektedir. 

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi bireyin ilköğretimde yani akademik hayatta kendisinden beklenecek olan becerilerde ne ölçüde gelişmiş olduğunu ve okul ortamına uyum sağlayarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütüp yürütemeyeceğini ön görmek amacıyla uygulanan bir beceri tarama envanteridir. Yönergeyi takip edebilme, kelime bilgisi ve sözcük dağarcığı, görsel dikkat, işitsel dikkat, neden sonuç ilişkisi kurma, sayı bilgisi, el-göz koordinasyonu gibi alt becerilerde değerlendirme yaparak çocuğun 1. Sınıfa hazır olup olmama durumunu detaylı bir şekilde tespit etmektedir.

 

Eğer siz de çocuğunuzun 1. Sınıfa başlamak için hazır olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız sizi merkezimize bekliyoruz.

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

36-72 ay için bireysel uygulanmaktadır.

KULLANIM ALANI

KULLANIM ALANI

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

KENT E-G-Y SÖZEL ZEKA TESTİ – PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

6 - 14 yaş için bireysel uygulanmaktadır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

KULLANIM ALANLARI

bottom of page